Česko-Slovenské podnikateľské fórum 2020

Event

Dátum:

Miesto:

Hotel Holiday Inn (konferenčná sála Millenium I), Športová 2, Žilina

 

Organizátor:

SARIO, Veľvyslanectví ČR v Bratislave, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Regionální hospodářska komora Brno, CzechTrade Slovensko, Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina

 

Česko-Slovenské podnikatelské fórum sa koná s finančnou podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

Podmienky účasti:

Neobmedzená účasť pre zahraničné spoločnosti (max. 2 osoby za spoločnosť)

Slovenské spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené podmienky účasti na aktivitách Národného projektu* (max. 2 osoby za spoločnosť)

Počet účastníkov: max. 90 osôb

 

Kontakt:

Michaela Kúdelová, T: +421 2 58 260 131, +421 915 763 227

Michal Wuketich, T. +421 908 978 629

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajskými hospodářskými komorami Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Regionální hospodářskou komorou Brno, agenturou CzechTrade Slovensko a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Žilina si Vás dovoľuje pozvať na Česko-Slovenské podnikateľské fórum, ktoré sa koná 19. Októbra 2020 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

 

Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy. Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory: strojárstvo, elektrotechnika, energetika a ekológia

 

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Podujatie je organizované v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Informácia pre slovenské spoločnosti: podujatia sa môžu zúčastniť iba slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 

  1. Podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
  2. slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
  3. spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis

 

Všetky potrebné informácie k podmienkam účasti slovenských MSP sú dostupné na internetovej stránke agentúry SARIO: https://www.sario.sk/sk/np (Manuál pre žiadateľa, Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR, Test podniku v ťažkostiach, Príručka k definícii MSP)